Wir wünschen eine friedvolle Weihnachtszeit
                   Wir wünschen eine friedvolle Weihnachtszeit       

Ferienwohnungen privat bei Fam. Radtke Ferienwohnung von privat buchen

oświadczenie o ochronie prywatności

Dane rejestracyjne w formularzach rejestracyjnych, które mają być przekazane przez nasz ośrodek zakwaterowania, gromadzone są zgodnie z § 29 i 30 federalnej ustawy o rejestracji i dostarczane przez firmę Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH wyłącznie dla celów zakwaterowania i działalności turystycznej, przetwarzane i usuwane po upływie ustawowego okresu przechowywania.

(Źródło: Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH)


Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie duże znaczenie dla zarządzani Ferienwohnung von privat wakacyjnymi Radtke w Bad Kissingen. Korzystanie ze stron internetowych Ferienwohnungen privat Fam. Radtke w Bad Kissingen jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu danej osoby, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w apartamentach Radtke w Bad Kissingen. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych.

Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej wdrożyła wiele środków technicznych i organizacyjnych. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może mieć w zasadzie luki w bezpieczeństwie, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1) definicje

Polityka prywatności apartamentów wakacyjnych Radtke w Bad Kissingen opiera się na pojęciach stosowanych w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić zastosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności używamy między innymi następujących terminów:

    a) dane osobowe

    Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedną konkretną cechę wyrażającą tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.
    b) Osoba, której dotyczą dane

    Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.
    c) przetwarzanie

    Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji, które są przeprowadzane z wykorzystaniem lub bez wykorzystania procesów zautomatyzowanych i które odnoszą się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kojarzenie, kwalifikowanie, usuwanie lub niszczenie.
    d) Ograniczenie przetwarzania

    Ograniczeniem przetwarzania jest znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
    e) Profilowanie

    Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, wiarygodnością, postępowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.
    f) pseudonimizacja

    Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
    g) administrator danych lub administrator danych

    Administratorem lub administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub administratorzy mogą zostać wyznaczeni zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich na podstawie określonych kryteriów.
    h) Przetwórcy w ramach umowy

    Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

    i) Odbiorca

    Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest osobą trzecią, czy nie. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście szczególnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.
    j)      tercja

    Osoba trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż podmiot danych, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.
    k) zgoda

    Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wskazującego, że wyraża ona zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. nazwę i adres administratora danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia podstawowego o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest Komisarz Ochrony Danych:

Mieszkania wakacyjne Radtke w Bad Kissingen

osoby odpowiedzialne

Wge Radtke

Do Wiesengrund 2

97705 Burkardroth

Niemcy (niemiecki)

Telefon: 09734 - 1234

E-mail: info@ferienwohnung-privat.com

Strona internetowa: https://www.ferienwohnung-privat.com/impressum/
3) pliki cookie

Na stronach internetowych mieszkań wakacyjnych Radtke w Bad Kissingen używane są pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Specyficzna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Cookies umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową i pliki cookie przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów za pomocą pliku cookie.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Co więcej, pliki cookie, które zostały już ustawione, mogą być w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pewnych okolicznościach w pełni użyteczne.
4. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona internetowa jest odwiedzana przez osobę zainteresowaną lub za pomocą automatycznego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, do których uzyskuje się dostęp za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7)

dostawcy usług internetowych systemu dostępu oraz (8) innych podobnych danych i informacji wykorzystywanych do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen nie wyciąga żadnych wniosków dotyczących danej osoby. Informacje te są potrzebne (1) do prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści i reklamy naszej strony internetowej, (3) do zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) do dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem oceniane przez Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen zarówno pod względem statystycznym, jak i w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez daną osobę.
5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora danych poprzez podanie danych osobowych. Dane osobowe przekazywane do administratora danych są określane przez odpowiednią maskę wejściową używaną do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora danych i na jego własne potrzeby. Administrator danych może zlecić ujawnienie danych jednemu lub kilku przetwarzającym, takim jak dostawca usług przesyłania paczek, który będzie również wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych przypisywanych administratorowi danych.

Poprzez rejestrację na stronie internetowej administratora danych zapisywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osobie, której dane dotyczą, oraz data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się na tle, że tylko tak, aby można było zapobiec nadużyciom naszych usług, a dane te umożliwiają w razie potrzeby wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest konieczne do ochrony administratora danych. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje obowiązek prawny lub dane te są wykorzystywane w postępowaniu karnym.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy celowi administratora danych do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora danych.

Administrator danych w każdej chwili i na żądanie przekaże osobie, której dane dotyczą, informacje o tym, jakie dane osobowe dotyczące tej osoby są przechowywane. Ponadto administrator danych poprawi lub usunie dane osobowe na żądanie lub powiadomienie osoby, której dane dotyczą, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami przechowywania danych. Cały personel kontrolera danych jest dostępny dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.
6. możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa apartamentów wakacyjnych Radtke w Bad Kissingen zawiera, ze względu na przepisy prawa, informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, jak również bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

7. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub, jeżeli jest to przewidziane w dyrektywie europejskiej i przepisach wykonawczych lub przez innego prawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeżeli wygasa okres przechowywania przewidziany w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub innym właściwym ustawodawcy, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.
8. prawa osoby, której dane dotyczą

    a) Prawo do potwierdzenia

    Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i twórcę rozporządzenia, do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy odnoszące się do niego dane osobowe są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem kontrolera.
    b) Prawo dostępu

    Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i twórcę rozporządzenia, do uzyskania w dowolnym momencie, bezpłatnie od administratora danych, informacji na temat danych osobowych jej dotyczących, które były przechowywane, oraz kopii tych informacji. Ponadto prawodawca europejski przekazał osobie, której dane dotyczą, następujące informacje:
    < > cel przetwarzania Kategorie przetwarzanych danych osobowych Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub mogą zostać ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, przewidywany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe, kryteriami ustalenia tego okresu są istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych odnoszących się do niej lub prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu, istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego, w przypadku gdy dane osobowe nie są zbierane od podmiotu danych: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy porozumień DS oraz, przynajmniej w tych przypadkach, znaczące informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na podmiot danych.
    c) Prawo do sprostowania

    Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem wykonawczym, do bezzwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.

    Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.
    d) Prawo do odwołania (prawo do bycia zapomnianym)

    Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim, zażądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, które podlegają jednemu z poniższych warunków i w zakresie, w jakim przetwarzanie to nie jest konieczne:
    < >Dane osobowe zostały zebrane w celach, dla których nie są już potrzebne lub przetwarzane w inny sposób, a osoba, której dane dotyczą, wycofuje swoją zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 2 DS-GVO. Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS-GVO

Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator danych. Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na mocy art. 8 ust. 1 DS-GVO.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
< >Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres czasu, który umożliwia administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione przyczyny administratora danych przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.
f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych biorący udział w przetwarzaniu danych osobowych ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania dotyczących go danych osobowych, które zostały przekazane przez podmiot danych administratorowi w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma również prawo do przekazywania takich danych innemu administratorowi bez ingerencji administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy porozumień DS lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy porozumień DS lub na umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy porozumień DS, a także pod warunkiem, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania organu władzy publicznej powierzonego administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do możliwości przekazania danych zgodnie z art. 20 ust. 1 DS-GVO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przekazania danych osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen.
g) Prawo do odwołania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem wykonawczym, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen nie przetwarza już danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy udowodnić istotne powody przetwarzania danych osobowych godne ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby zainteresowanej, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia bezpośredniej reklamy, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim bezpośrednim marketingiem. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów reklamowych przez Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen, Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych w Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen dla celów badań naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, chyba że przetwarzanie takie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do odwołania osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z każdym pracownikiem Ferienwohnungen Radtke w Bad Kissingen lub innym pracownikiem. Osoba, której dotyczą dane, ma również prawo do swobodnego korzystania ze swojego prawa sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

    h) zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

    Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na nią skutki prawne w podobny sposób, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych i która przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych.

    Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Radtke holiday apartments w Bad Kissingen podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa osoby, której dane dotyczą, do interweniowania w tej sprawie, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

    Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw związanych z decyzjami automatycznymi, może to zrobić w każdej chwili kontaktując się z pracownikiem administratora danych.
    i) Prawo do odwołania zgody na mocy ustawy o ochronie danych

    Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swojego prawa do wycofania zgody, może to zrobić w dowolnym momencie kontaktując się z pracownikiem administratora danych.

9) Ochrona danych w przypadku wniosków i w procedurze składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o wizę na potrzeby procedury rozpatrywania wniosków. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty wniosku do administratora danych drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawiera umowę o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, przekazywane dane są przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator danych nie zawarł z kandydatem umowy o pracę, dokumentacja zgłoszeniowa zostanie automatycznie usunięta dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, chyba że usunięcie danych jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Inne uzasadnione interesy w tym znaczeniu obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na mocy ustawy o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG).

10. Polityka prywatności w zakresie korzystania z Facebooka

Kontroler danych ma wbudowane komponenty Facebooka na tej stronie internetowej. Facebook jest portalem społecznościowym.

Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań towarzyskich, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub firmowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, wysyłanie zdjęć i sieci między innymi poprzez prośby przyjaciół.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem danych do przetwarzania danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej jest odwiedzana, która jest obsługiwana przez kontroler danych i na której zintegrowany jest komponent Facebook (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Facebook o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebook z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook uzyskuje informacje o tym, która podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, która strona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę za każdym razem, gdy osoba ta odwiedza naszą stronę internetową i przez cały okres pobytu tej osoby na naszej stronie. Informacje te są zbierane przez komponent Facebook i przypisywane przez Facebook do odpowiedniego konta na Facebooku danej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą stroną internetową, takich jak przycisk "Lubię to", lub jeśli osoba, której dane dotyczą, skomentowała te informacje, Facebook przyporządkowuje je do jej osobistego konta użytkownika na Facebooku i przechowuje te dane osobowe.

Facebook otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebook informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy dana osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co wejście na naszą stronę internetową, niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponencie Facebook, czy nie. Jeśli dana osoba nie chce, aby informacje te były przekazywane w ten sposób do Facebooka, może zapobiec ich przekazaniu poprzez wylogowanie się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowana polityka danych Facebooka, dostępna na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy/, dostarcza informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie ustawienia Facebook oferuje w celu ochrony prywatności danej osoby. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wstrzymanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do wstrzymania transmisji danych do Facebooka.

11. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google AdSense

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdSense na tej stronie internetowej. Google AdSense jest usługą online, która umożliwia zamieszczanie reklam na stronach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane na stronach osób trzecich zgodnie z treścią danej strony trzeciej. Google AdSense pozwala na kierowanie zainteresowań użytkownika Internetu, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Operatorem komponentu Google AdSense jest Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem komponentu Google AdSense jest umieszczenie reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie na systemie informatycznym danej osoby. Co cookies zostały już wyjaśnione powyżej. Ustawienie plików cookie umożliwia Alphabet Inc. analizę korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler danych i na której zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Google AdSense o przesyłanie danych do Alphabet Inc. w celu wykorzystania ich do celów reklamy online i naliczania prowizji. W ramach tego procesu technicznego Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, który Alphabet Inc. wykorzystuje m.in. do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia przygotowania oświadczeń woli.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili, jak opisano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. może być w każdej chwili usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Google AdSense używa również tzw. pikseli śledzących. Pixel zliczający jest miniaturową grafiką osadzoną na stronach internetowych, umożliwiającą rejestrację i analizę plików dziennika, która może być wykorzystywana do analizy statystycznej. Korzystając z wbudowanego kodu pikselowego, Alphabet Inc. może rozpoznać, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę poszkodowaną i które linki zostały kliknięte przez tę osobę. Zählpixel służy między innymi do oceny przepływu odwiedzających stronę internetową.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje, w tym adres IP i niezbędne do zbierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Alphabet Inc. może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.

Google AdSense jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/
12. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Kontroler danych zintegrował na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest internetową usługą analityczną. Analiza sieci to zbieranie, zbieranie i ocena danych o zachowaniach osób odwiedzających strony internetowe. W ramach usługi analizy internetowej gromadzone są dane m.in. o tym, z której strony dana osoba weszła na stronę internetową (tzw. odsyłacze), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i przez jak długo dana podstrona była oglądana. Analiza stron internetowych jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kontroler danych wykorzystuje dodatek "_gat._anonymizeIp" do analizy stron internetowych poprzez Google Analytics. Dodatek ten jest używany przez Google do skrócenia i anonimizacji adresu IP połączenia internetowego danej osoby, jeśli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego umawiającego się państwa do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do tworzenia raportów online, które pokazują nam aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie na systemie informatycznym danej osoby. Co to są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając cookie, Google jest w stanie przeanalizować korzystanie z naszej strony internetowej. Każdorazowo po wejściu na jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler danych i na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Google Analytics o przekazanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które Google wykorzystuje m.in. do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia składania oświadczeń woli.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której powstał dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez daną osobę, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili, jak opisano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Ponadto osoba zainteresowana może sprzeciwić się gromadzeniu i uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Ten dodatek do przeglądarki mówi Google Analytics poprzez JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub przez inną osobę znajdującą się w jej zakresie kontroli, dodatek do przeglądarki może zostać ponownie zainstalowany lub reaktywowany.

Więcej informacji oraz obowiązująca w Google polityka prywatności można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html Więcej szczegółowych informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem: https://www.google.com/intl/de_en/analytics/.
13. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Google Remarketing.

Kontroler danych zintegrował usługi Google Remarketing z tą stroną internetową. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej znajdowali się na stronie internetowej firmy. Integracja Google Remarketing pozwala zatem firmie na tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a co za tym idzie na wyświetlanie interesujących reklam dla użytkownika Internetu.

Usługi Google Remarketing są obsługiwane przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam, które są istotne dla Twoich zainteresowań. Google Remarketing pozwala nam wyświetlać reklamy poprzez sieć reklamową Google lub na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Co cookies zostały już wyjaśnione powyżej. Ustawienie plików cookie umożliwia Google rozpoznawanie odwiedzających naszą stronę internetową, którzy następnie odwiedzają strony internetowe, które są również członkami sieci reklamowej Google. Po każdym wejściu na stronę internetową, na której zintegrowana została usługa Google Remarketing, przeglądarka internetowa danej osoby automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowania użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam istotnych dla interesów użytkownika.

Plik cookie jest używany do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez daną osobę, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili, jak opisano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwienia się reklamie związanej z zainteresowaniami Google. Aby to zrobić, dana osoba musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads z dowolnej używanej przez nią przeglądarki internetowej i dokonać tam wymaganych ustawień.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z aktualną polityką prywatności Google, odwiedź https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
14. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Google+

Kontroler danych zintegrował przycisk Google+ jako komponent na tej stronie internetowej. Google+ jest tak zwaną siecią społecznościową. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań towarzyskich, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub firmowych. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci między innymi poprzez prośby o przyjaźń.

Google+ jest prowadzony przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każdorazowo po wejściu na jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler danych i na której zintegrowany jest przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez odpowiedni przycisk Google+ o pobranie wyświetlenia odpowiedniego przycisku Google+ z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje informacje o tym, która podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę. Więcej szczegółowych informacji na temat Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeśli osoba zainteresowana jest jednocześnie zalogowana do Google+, Google rozpoznaje, która strona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę za każdym razem, gdy osoba zainteresowana odwiedza naszą stronę internetową i przez cały okres jej odwiedzin na naszej stronie. Informacje te są zbierane przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do konta Google+ danej osoby.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i w ten sposób poleci Google+1, Google przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą i przechowuje te dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z zasadami i warunkami zaakceptowanymi przez osobę, której dane dotyczą w tym zakresie. Rekomendacja Google+1 dokonana przez osobę, której dane dotyczą na tej stronie internetowej, będzie następnie przechowywana i przetwarzana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz zdjęcie zapisane na tym koncie, w innych usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwarki Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, takich jak na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google może również powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google zapisuje również te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Google otrzymuje od przycisku Google+ informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy jest zalogowana do Google+ w tym samym czasie, w którym odwiedza naszą stronę, niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Google+ czy nie.

Jeśli przekazanie danych osobowych do Google nie jest pożądane przez osobę zainteresowaną, osoba ta może zapobiec takiemu przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z aktualną polityką prywatności Google, odwiedź https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Dalsze wskazówki Google na przycisku Google+1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
15. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google AdWords

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej Google AdWords. Google AdWords jest internetową usługą reklamową, która umożliwia reklamodawcom wyświetlanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie słów kluczowych, które będą używane do wyświetlania ogłoszenia w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki w celu uzyskania wyników wyszukiwania odpowiednich słów kluczowych. W sieci reklamowej Google, reklamy są dystrybuowane do odpowiednich stron internetowych za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi.

Firma obsługująca usługi Google AdWords to Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie interesujących reklam na stronach internetowych osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google, a także poprzez wyświetlanie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba dotrze do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym danej osoby przez Google zapisywany jest tzw. plik cookie konwersji. Co to są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby zainteresowanej. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie do konwersji jest używany do śledzenia, czy pewne podstrony, takie jak koszyk systemu sklepu internetowego, były dostępne na naszej stronie internetowej. Poprzez plik cookie konwersji, zarówno my, jak i Google możemy śledzić, czy osoba, która przyszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords wygenerowała obrót, tzn. dokonała lub anulowała zakup towaru.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie do konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali skierowani do nas za pośrednictwem AdWords ads, tj. w celu określenia sukcesu lub niepowodzenia odpowiednich AdWords adWords i optymalizacji naszych AdWords ads na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę.

Plik cookie służący do konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez daną osobę, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili, jak opisano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie do konwersji w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Google AdWords może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwienia się reklamie związanej z zainteresowaniami Google. Aby to zrobić, dana osoba musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads z dowolnej używanej przez nią przeglądarki internetowej i dokonać tam wymaganych ustawień.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z aktualną polityką prywatności Google, odwiedź https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
16. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Twittera

Kontroler danych ma wbudowane komponenty Twittera na tej stronie internetowej. Twitter jest wielojęzyczną, publicznie dostępną usługą mikroblogowania, w której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości o długości 280 znaków. Te krótkie wiadomości mogą być dostępne dla każdego, w tym dla osób, które nie są zarejestrowane na Twitterze. Tweety są również wyświetlane dla tzw. naśladowców danego użytkownika. Śledzący są inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia adresowanie do szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Po każdym wejściu na jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler danych i na której zintegrowany jest komponent Twitter (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Twittera o pobranie z Twittera reprezentacji odpowiedniego komponentu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons . W ramach tego procesu technicznego Twitter otrzymuje informacje o tym, które podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez daną osobę. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji treści tej strony, aby ta strona była znana w cyfrowym świecie i aby zwiększyć nasz ruch.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, która strona naszej strony internetowej jest odwiedzana za każdym razem, gdy dana osoba wchodzi na naszą stronę internetową i przez cały okres pobytu tej osoby na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Twitter i przypisywane przez Twitter do odpowiedniego konta na Twitterze danej osoby. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera danej osoby i będą przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze będzie otrzymywał informacje za pośrednictwem komponentu Twitter, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Twitter czy nie. Jeśli dana osoba nie chce w ten sposób przekazywać tych informacji na Twitterze, może zapobiec ich przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Aktualną politykę prywatności na Twitterze można znaleźć na stronie https://twitter.com/privacy?lang=en.
17. Polityka prywatności dotycząca korzystania z YouTube

Kontroler danych ma wbudowane komponenty YouTube na tej stronie internetowej. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo zamieszczanie klipów wideo i innych użytkowników, aby oglądać, oceniać i komentować je bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów wideo, dlatego też kompletne programy filmowe i telewizyjne, jak również teledyski, zwiastuny lub filmy wideo wykonane przez samych użytkowników mogą być dostępne poprzez portal internetowy.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy komponent YouTube (wideo YouTube) został zintegrowany z jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler danych, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent YouTube o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/ . W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google uzyskują informacje o tym, która podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba, wywołując podstronę zawierającą wideo YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby.

YouTube i Google będą otrzymywać za pośrednictwem komponentu YouTube informacje, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy osoba ta jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na wideo YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest zamierzone przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, może zapobiec takiemu przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Przepisy o ochronie danych opublikowane przez YouTube, które są dostępne na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, dostarczają informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.
18. metoda płatności: Polityka prywatności dla PayPal jako metoda płatności

Kontroler danych zintegrował komponenty PayPal z tą stroną internetową. PayPal jest dostawcą usług płatniczych online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tzw. kont PayPal, które są wirtualnymi kontami prywatnymi lub biznesowymi. Ponadto PayPal oferuje możliwość przetwarzania wirtualnych płatności za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane przez adres e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia uruchamianie płatności online dla osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal działa również jako powiernik i oferuje usługi ochrony kupującego.

Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Jeśli podczas procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym osoba zainteresowana wybierze "PayPal" jako opcję płatności, dane osoby zainteresowanej są automatycznie przekazywane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

Dane osobowe przekazywane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również niezbędne do realizacji umowy kupna.

Celem transmisji danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych przekaże dane osobowe do PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazie. Dane osobowe wymieniane pomiędzy PayPal i kontrolerem danych mogą być przekazywane przez PayPal do agencji informacji kredytowej. Celem tego przekazu jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

PayPal może udostępniać dane osobowe spółkom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub do przetwarzania informacji w imieniu PayPal.

Osoba zainteresowana ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w stosunku do PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Aktualną politykę prywatności PayPal można znaleźć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .
19. forma płatności: przepisy o ochronie danych dotyczące Sofortüberweisung jako formy płatności

Kontroler danych posiada zintegrowane komponenty Sofortüberweisung na tej stronie internetowej. Sofortüberweisung jest usługą płatniczą, która umożliwia bezgotówkową płatność za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung jest procedurą techniczną, poprzez którą sprzedawca internetowy otrzymuje natychmiastowe potwierdzenie płatności. Dzięki temu sprzedawca detaliczny może dostarczać towary, usługi lub pobierać pliki do klienta natychmiast po złożeniu zamówienia.

Spółką operacyjną Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.

Jeśli podczas zamawiania w naszym sklepie internetowym osoba zainteresowana wybierze "Sofortüberweisung" jako opcję płatności, dane tej osoby są automatycznie przekazywane do Sofortüberweisung. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

W przypadku przetwarzania zakupów za pośrednictwem Sofortüberweisung kupujący przekazuje kod PIN i numer TAN do Sofort GmbH. Po technicznej kontroli stanu konta i uzyskaniu dalszych danych, Sofortüberweisung dokonuje przelewu do sprzedawcy internetowego w celu sprawdzenia pokrycia konta. Realizacja transakcji finansowej jest następnie automatycznie zgłaszana handlowcom internetowym.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Celem transmisji danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator danych niezwłocznie przekaże inne dane osobowe, nawet jeśli dane te zostały przekazane przez upoważnioną osobę.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Celem transmisji danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator danych przekaże inne dane osobowe do Sofortüberweisung, nawet jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazie. Dane osobowe wymieniane pomiędzy Sofortüberweisung i kontrolerem mogą być przekazywane do agencji kredytowych przez Sofortüberweisung. Celem tego przekazu jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Sofortüberweisung może przekazywać dane osobowe spółkom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub jeśli dane mają być przetwarzane w imieniu klienta.

Osoba zainteresowana ma możliwość odwołania w każdej chwili swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przeciwko Sofortüberweisung. Cofnięcie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące przepisy Sofortüberweisung dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ .
20. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia innych świadczeń, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, takich jak w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży prawny obowiązek przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. c) DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę została poszkodowana, a jej nazwisko, wiek, dane z ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na art. 6 I lit. d DS-GVO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS Block Exemption Regulation).
21. uzasadnione interesy administratora danych lub osoby trzeciej w zakresie przetwarzania danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 lit. f) DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.
22. okres przechowywania danych osobowych

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie są już potrzebne do realiz.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że dana osoba udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba zainteresowana jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznacza, że umowa nie może zostać zawarta z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik informuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje braku dostępności danych osobowych.
24. istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako firma odpowiedzialna powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało stworzone przez generator oświadczenia o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako inspektor ochrony danych, we współpracy z prawnikami kancelarii prawnej WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Die von unserem Beherbergungsbetrieb zu übermittelnden Meldedaten auf Meldescheinen werden aufgrund von §§ 29 und 30 des Bundesmeldegesetzes erhoben und von der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH ausschließlich für die Zwecke der Beherbergungs- und Fremdenverkehrstätigkeit ausgewertet, verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.

(Quelle: Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH)

 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen. Eine Nutzung der Internetseiten der Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Die Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

1. Begriffsbestimmungen

Die Datenschutzerklärung der Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

 • a)    personenbezogene Daten

  Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

 • b)    betroffene Person

  Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

 • c)    Verarbeitung

  Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

 • d)    Einschränkung der Verarbeitung

  Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

 • e)    Profiling

  Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

 • f)     Pseudonymisierung

  Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

 • g)    Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

  Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

 • h)    Auftragsverarbeiter

  Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

 • i)      Empfänger

  Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

 • j)      Dritter

  Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

 • k)    Einwilligung

  Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:

Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen

Verantwortliche

Inge Radtke

Zum Wiesengrund 2

97705 Burkardroth

Deutschland

Tel.: 09734 - 1234

E-Mail: info@ferienwohnung-privat.com

Website: https://www.ferienwohnung-privat.com/impressum/

3. Cookies

Die Internetseiten der Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden.

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

Durch den Einsatz von Cookies kann die Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite der Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

5. Registrierung auf unserer Internetseite

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt.

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.

Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert sind. Ferner berichtigt oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit der Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner zur Verfügung.

6. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite

Die Internetseite der Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.

7. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

8. Rechte der betroffenen Person

 • a)    Recht auf Bestätigung

  Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • b)    Recht auf Auskunft

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zugestanden:

  < >die Verarbeitungszweckedie Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werdendie Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationenfalls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauerdas Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitungdas Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehördewenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person

  c)    Recht auf Berichtigung

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.

  Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • d)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:

  < >Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

  e)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

  < >Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.

  f)     Recht auf Datenübertragbarkeit

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.

  Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.

  Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit an einen Mitarbeiter der Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen wenden.

 • g)    Recht auf Widerspruch

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

  Die Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

  Verarbeitet die Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

  Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

  Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt jeden Mitarbeiter der Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

 • h)    Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.

  Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die Ferienwohnungen Radtke in Bad Kissingen angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

  Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • i)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

  Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

9. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

10. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.

11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google AdSense

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Google AdSense integriert. Google AdSense ist ein Online-Dienst, über welchen eine Vermittlung von Werbung auf Drittseiten ermöglicht wird. Google AdSense beruht auf einem Algorithmus, welcher die auf Drittseiten angezeigten Werbeanzeigen passend zu den Inhalten der jeweiligen Drittseite auswählt. Google AdSense gestattet ein interessenbezogenes Targeting des Internetnutzers, welches mittels Generierung von individuellen Benutzerprofilen umgesetzt wird.

Betreibergesellschaft der Google-AdSense-Komponente ist die Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der Zweck der Google-AdSense-Komponente ist die Einbindung von Werbeanzeigen auf unserer Internetseite. Google-AdSense setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird der Alphabet Inc. eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-AdSense-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-AdSense-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen an die Alphabet Inc. zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält die Alphabet Inc. Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die der Alphabet Inc. unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass die Alphabet Inc. ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von der Alphabet Inc. bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Google AdSense verwendet zudem sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in Internetseiten eingebettet wird, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen, wodurch eine statistische Auswertung durchgeführt werden kann. Anhand des eingebetteten Zählpixels kann die Alphabet Inc. erkennen, ob und wann eine Internetseite von einer betroffenen Person geöffnet wurde und welche Links von der betroffenen Person angeklickt wurden. Zählpixel dienen unter anderem dazu, den Besucherfluss einer Internetseite auszuwerten.

Über Google AdSense werden personenbezogene Daten und Informationen, was auch die IP-Adresse umfasst und zur Erfassung und Abrechnung der angezeigten Werbeanzeigen notwendig ist, an die Alphabet Inc. in die Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert und verarbeitet. Die Alphabet Inc. gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.

Google-AdSense wird unter diesem Link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ genauer erläutert.

12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz "_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

13. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Remarketing

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Dienste von Google Remarketing integriert. Google Remarketing ist eine Funktion von Google-AdWords, die es einem Unternehmen ermöglicht, bei solchen Internetnutzern Werbung einblenden zu lassen, die sich zuvor auf der Internetseite des Unternehmens aufgehalten haben. Die Integration von Google Remarketing gestattet es einem Unternehmen demnach, nutzerbezogene Werbung zu erstellen und dem Internetnutzer folglich interessenrelevante Werbeanzeigen anzeigen zu lassen.

Betreibergesellschaft der Dienste von Google Remarketing ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Zweck von Google Remarketing ist die Einblendung von interessenrelevanter Werbung. Google Remarketing ermöglicht es uns, Werbeanzeigen über das Google-Werbenetzwerk anzuzeigen oder auf anderen Internetseiten anzeigen zu lassen, welche auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen von Internetnutzern abgestimmt sind.

Google Remarketing setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird Google eine Wiedererkennung des Besuchers unserer Internetseite ermöglicht, wenn dieser in der Folge Internetseiten aufruft, die ebenfalls Mitglied des Google-Werbenetzwerks sind. Mit jedem Aufruf einer Internetseite, auf welcher der Dienst von Google Remarketing integriert wurde, identifiziert sich der Internetbrowser der betroffenen Person automatisch bei Google. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse oder des Surfverhaltens des Nutzers, welche Google unter anderem zur Einblendung interessenrelevanter Werbung verwendet.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von jedem der von ihr genutzten Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google+

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite als Komponente die Google+ Schaltfläche integriert. Google+ ist ein sogenanntes soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Google+ ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

Betreibergesellschaft von Google+ ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google+ Schaltfläche integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google+ Schaltfläche veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Google+ Schaltfläche von Google herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Genauere Informationen zu Google+ sind unter https://developers.google.com/+/ abrufbar.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist, erkennt Google mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Google+ Schaltfläche gesammelt und durch Google dem jeweiligen Google+-Account der betroffenen Person zugeordnet.

Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Google+-Buttons und gibt damit eine Google+1 Empfehlung ab, ordnet Google diese Information dem persönlichen Google+-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. Google speichert die Google+1-Empfehlung der betroffenen Person und macht diese in Übereinstimmung mit den von der betroffenen Person diesbezüglich akzeptierten Bedingungen öffentlich zugänglich. Eine von der betroffenen Person auf dieser Internetseite abgegebene Google+1-Empfehlung wird in der Folge zusammen mit anderen personenbezogenen Daten, wie dem Namen des von der betroffenen Person genutzten Google+1-Accounts und dem in diesem hinterlegten Foto in anderen Google-Diensten, beispielsweise den Suchmaschinenergebnissen der Google-Suchmaschine, dem Google-Konto der betroffenen Person oder an sonstigen Stellen, beispielsweise auf Internetseiten oder im Zusammenhang mit Werbeanzeigen, gespeichert und verarbeitet. Ferner ist Google in der Lage, den Besuch auf dieser Internetseite mit anderen bei Google gespeicherten personenbezogenen Daten zu verknüpfen. Google zeichnet diese personenbezogenen Informationen ferner mit dem Zweck auf, die unterschiedlichen Dienste von Google zu verbessern oder zu optimieren.

Google erhält über die Google+-Schaltfläche immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Google+-Schaltfläche anklickt oder nicht.

Ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese eine solche Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Google+-Account ausloggt.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. Weitere Hinweise von Google zur Google+1-Schaltfläche können unter https://developers.google.com/+/web/buttons-policy abgerufen werden.

15. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google-AdWords

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Google AdWords integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus und unter Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten verteilt.

Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch die Einblendung von interessenrelevanter Werbung auf den Internetseiten von Drittunternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen der Suchmaschine Google und eine Einblendung von Fremdwerbung auf unserer Internetseite.

Gelangt eine betroffene Person über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie abgelegt. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Ein Conversion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur Identifikation der betroffenen Person. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von einem Online-Shop-System, auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können sowohl wir als auch Google nachvollziehen, ob eine betroffene Person, die über eine AdWords-Anzeige auf unsere Internetseite gelangt ist, einen Umsatz generierte, also einen Warenkauf vollzogen oder abgebrochen hat.

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer die betroffene Person identifiziert werden könnte.

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google einen Conversion-Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von jedem der von ihr genutzten Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

16. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publikums.

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und verarbeitet.

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt.

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.

18. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu PayPal als Zahlungsart

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal integriert. PayPal ist ein Online-Zahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die virtuelle Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an.

Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.

Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen.

Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von PayPal unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.

PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.

19. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu Sofortüberweisung als Zahlungsart

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Sofortüberweisung integriert. Sofortüberweisung ist ein Zahlungsdienst, der eine bargeldlose Zahlung von Produkten und Dienstleistungen im Internet ermöglicht. Sofortüberweisung bildet ein technisches Verfahren ab, durch welches der Online-Händler unverzüglich eine Zahlungsbestätigung erhält. So wird ein Händler in die Lage versetzt, Waren, Dienstleistungen oder Downloads sofort nach der Bestellung an den Kunden auszuliefern.

Betreibergesellschaft von Sofortüberweisung ist die SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.

Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit „Sofortüberweisung“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an Sofortüberweisung übermittelt. Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person in eine zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.

Bei der Kaufabwicklung über Sofortüberweisung übermittelt der Käufer die PIN und die TAN an die Sofort GmbH. Sofortüberweisung führt sodann nach technischer Überprüfung des Kontostandes und Abruf weiterer Daten zur Prüfung der Kontodeckung eine Überweisung an den Online-Händler aus. Die Durchführung der Finanztransaktion wird dem Online-Händler sodann automatisiert mitgeteilt.

Bei den mit Sofortüberweisung ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird Sofortüberweisung andere personenbezogene Daten auch dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen Sofortüberweisung und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von Sofortüberweisung unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.

Sofortüberweisung gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber Sofortüberweisung zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Sofortüberweisung können unter https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden.

20. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).

21. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

22. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

23. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

24. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator der DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Datenschutzbeauftragter tätig ist, in Kooperation mit den Datenschutz Anwälten der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte erstellt.

 

Hausprospekt Ferienwohnung Perfect
Hausprospekt Ferienwohnung Romantic

Anfrage:

Fewo von

privat Buchen

 "Perfect"

 "Romantic"

zentral zur Stadt

 Sie haben Fragen

09734 - 1234

      0176 - 51016381      o. WhatsApp

KissSalis Therme

Geöffnet

Neue Ruhelandschaft und Saunalandschaft.

Frühschwimmertarif

 Mo. bis Do. Einlass von

9 Uhr bis 12 Uhr

Abendtarif

ab 17:00 Uhr Uhr

2 Stunden bezahlen

3 Stunden bleiben.

Mit Kurkarte 4 Stunden bleiben und nur zwei Stunden bezahlen.

 Liebe Gäste

 das Wohlergehen unserer Gäste ist uns wichtig,

wir Empfangen Sie gerne mit Mund- Nase- Maske

und auf Wunsch auch kontaktlos.

Die Reinigung der Wohnung wird von uns persönlich durchgeführt.

Seit Corona werden alle verträglichen Oberflächen,

Griffe, Schalter usw.

nach jedem Gästewechsel desinfiziert.

Bad Kissingen

UNESCO Welterbe

 

Veranstaltungen

Kissinger Sommer

 

Bäderlandbus - Fahrpl.  

Für alle offenen Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

    Inge Radtke  

Tel. 09734 - 1234

Mobil

   0176 - 51 01 63 81   o. WhatsApp

 

 

DB Fahrplan

 

 


Anrufen

E-Mail

Anfahrt